Zoznám sa s SDLC: Čo to je a ako funguje životný cyklus vývoja softvéru?

Pre úspešný vývoj kvalitného softvéru je potrebné stanoviť si jasné ciele a konkrétne kroky softvérového riešenia. S tým ti môže pomôcť práve životný cyklus vývoja softvéru alebo Software Development Life Cycle (SDLC). V článku ti priblížime proces cyklu vývoja softvéru, jeho metodológiu i výhody a vysvetlíme si rozdiel medzi SDLC, STLC a SSDLC.

Pod pojmom SDLC rozumieme proces zadefinovania cieľov a jednotlivých fáz, ktoré povedú k vzniku softvérového riešenia a zároveň zabezpečia flexibilný, funkčný a spoľahlivý softvér, s ktorým bude zákazník nadmieru spokojný. Tento model možno vnímať ako obrazové a schematické znázornenie životného cyklu vývoja softvéru, ktoré zahŕňa všetky kroky a činnosti od jeho vzniku až po ukončenie.

Ako funguje SDLC a aké fázy životného cyklu vývoja softvéru rozlišujeme

Ešte pred tým, ako sa vývojársky tím vrhne na vývoj softvérového riešenia, zadefinuje najdôležitejšie úlohy a zoradí ich podľa logickej postupnosti. V tomto má pre developerov veľký prínos práve SDLC process, ktorý tento proces uľahčí, sprehľadní a usporiada pomocou svojich fáz s konkrétne vymedzenými úlohami.

Software Development Life Cycle pozostáva zo siedmich fáz, pričom pre úplnú spokojnosť zákazníka a vyhovenie všetkým jeho požiadavkám i očakávaniam je nevyhnutné prejsť všetkými fázami. SDLC popisuje vstupné aj výstupné kritériá pre jednotlivé fázy, ktoré musia byť splnené pred prechodom na ďalšiu fázu.

Odporúčame ti...

Vývoj softvéru si okrem kvalitného technologického vybavenia vyžaduje tiež to, že zákazník bude o každom kroku informovaný a všetkému bude rozumieť. Súčasťou SDLC je tak i jasná a otvorená komunikácia.

1. Základom je precízne plánovanie

Rozhodujúcou fázou životného cyklu softvéru je plánovanie, ktoré sa do istej miery objavuje v každom kroku. Ako prvé je nutné identifikovať frekventované a hlavné problémy, ako aj potenciálne riziká zákazníka, aby sa im bolo možné vyvarovať. Plánovanie pomáha vymedziť účel, rozsah, výdavky a harmonogram daného projektu vrátane zostavenia projektového tímu. Vďaka presnej definícii jednotlivých aspektov procesu vývoja softvéru tak zároveň aj znižuje riziko chybovosti počas vývoja.

2. Analýza požiadaviek

Po vytýčení cieľov a naplánovaní harmonogramu projektu nasleduje analýza softvérových požiadaviek od zákazníka, ktoré sú následne spísané do dokumentu špecifikácia požiadaviek na softvér (z angl. Software Requirement Specification). Táto fáza je kľúčová predovšetkým pre developerský tím. Ten na základe poskytnutých informácií pripraví plán funkcií, ktoré je potrebné obsiahnuť v softvéri pre dosiahnutie požadovaných výsledkov a naplnenia všetkých kritérií.

3. Dizajn softvéru

V tretej fáze sa vývojári venujú tvorbe konceptu softvéru a spôsobu jeho fungovania. Súčasťou tejto fázy SDLC je návrh celkového dizajnu, používateľského rozhrania, výber platforiem a programovacích jazykov či možnosti zabezpečenia. Výsledkom dizajnu je prvá vzorová verzia softvéru, na ktorej môžu klienti vidieť, ako bude produkt vyzerať a ako sa bude pri používaní správať. Tento prototyp je zároveň možné upraviť na základe spätnej väzby od zákazníka ešte pred samotným vývojom, čím sa šetrí nielen čas, ale aj peniaze a práca developerov.

4. Vývoj softvérového riešenia

Z časového hľadiska predstavuje najdlhšiu fázu práve vývoj softvéru, počas ktorého sa vývojársky tím zameriava na kódovanie. Či už sa rozhodneš pre programovanie v Java alebo si vyberieš iné programovacie jazyky, pri tvorbe softvéru musíš postupovať podľa vopred schválených špecifikácií od klienta, aby boli splnené všetky očakávania a nároky na produkt.

5. Testovanie softvéru

Po plánovaní je druhou najvýznamnejšou fázou životného cyklu vývoja softvéru jeho testovanie. Práve vďaka nemu možno odhaliť všetky chyby, problémy a nedostatky ešte pred odovzdaním softvéru zákazníkovi a jeho uvedením na trh. Softvérové testovanie teda pomáha minimalizovať chyby v softvéri, čím pozitívne vplýva aj na celkovú používateľskú skúsenosť.

Mladý muž programátor píše na tabuľu, ktorú sleduje blondýna stojaca vedľa
Životný cyklus vývoja softvéru pozostáva zo siedmich fáz

6. Uvedenie do prevádzky

Poslednou fázou vývoja je nasadenie softvéru do prevádzky a jeho sprístupnenie koncovým používateľom. Softvérové riešenie si tak okrem vývojárskeho tímu a zákazníka môžu vyskúšať a otestovať už aj samotní používatelia, ktorí si na základe prvej používateľskej skúsenosti vytvoria názor na produkt rovnako ako na jeho výrobcu či poskytovateľa.

7. Pravidelná údržba

Aby bolo softvérové riešenie vždy aktuálne, funkčné a bezchybné, je potrebné softvér pravidelne aktualizovať a vylepšovať aj po uvedení do prevádzky. To zabezpečí nielen rozširovanie jeho funkcionalít, ale tiež promptnú opravu chýb a nedostatkov, ktoré používatelia objavili po jeho zverejnení.

SDLC metodológia

V súvislosti s metodológiou životného cyklu softvéru si predstavíme niekoľko základných metodík SDLC, pomocou ktorých možno dosiahnuť rýchle a efektívne výsledky pri vývoji softvéru:

  • Model vodopádu – predstavuje najstaršiu štruktúrovanú metodológiu SDLC, ktorá je založená na postupnom prechádzaní z jednej fázy na druhú po jej dokončení. Hoci je tento SDLC model jednoduchý na pochopenie, nevýhodou je jeho nízka flexibilita.
  • Iteratívny/iteračný model – je založený na opakovanom testovaní, vyhodnocovaní a opätovnom definovaní požiadaviek. Výsledkom každej takejto iterácie je nová verzia softvéru.
  • Špirálový model – patrí medzi najflexibilnejšie metódy SDLC a vychádza z iteratívneho modelu. V tomto modeli prichádza k opakovaniu fáz plánovania, analýzy rizík, inžinierstva a vyhodnotenia až dokým produkt nie je dokončený.
  • Agilný model – pozostáva z nepretržitého vydávania nových verzií softvéru s malými zmenami oproti predchádzajúcemu vydaniu. Vďaka agilnému modelu sú developeri schopní detegovať a okamžite riešiť menšie problémy a zároveň získavať spätnú väzbu od zákazníka.
  • DevOps model – relatívne nová metodika SDLC DevOps funguje na princípe spolupráce tímu vývojárov a operátorov so zámerom urýchliť proces vývoja a nasadenia softvérových riešení a funkcií.

Výhody SDLC životného cyklu vývoja softvéru

Vďaka Software Development Life Cycle je možné systematicky zorganizovať pracovný proces a sledovať všetky zadefinované úlohy, ako aj stanovené termíny. Zákazník je tak vždy informovaný o stave vývoja softvéru a prípadných zmenách. Tímu vývojárov zas SDLC pomáha naplniť všetky požiadavky a očakávania zákazníka a neprekročiť pritom vopred stanovený budget. Developeri teda vedia, aký majú cieľ i ako ho dosiahnuť. V istom význame ho možno považovať za príručku pre každého, kto je zapojený do vývoja softvérového riešenia.

SDLC vs. STLC – aký je medzi nimi rozdiel?

Zatiaľ čo SDLC definuje všetky životné fázy vývoja softvéru, STLC alebo životný cyklus testovania softvéru (z angl. Software Testing Life Cycle) predstavuje proces softvérového testovania a zameriava sa na zlepšenie kvality už existujúceho produktu. Namiesto vývojárskeho tímu a vývoja kódu vytvára v životnom cykle testovania softvéru testovací tím plán testu, pripravuje testovacie prostredie a realizuje testovanie softvéru, ktoré má odhaliť jeho prípadné chyby a nedostatky. Rozlišujeme päť fáz STLC, a to:

  • analýza požiadaviek
  • plánovanie
  • vývoj testu
  • príprava a nastavenie testovacieho prostredia
  • vykonanie a ukončenie testu

Porovnanie SDLC vs. SSDLC

Bezpečný životný cyklus vývoja softvéru alebo SSDLC (z angl. Secure Software Development Lifecycle) sa na rozdiel od SDLC orientuje iba na zabezpečenie vo všetkých fázach životného cyklu softvéru. Popri vývoji softvérového riešenia tak SSDLC šikovne uplatňuje bezpečnostné požiadavky i osvedčené postupy a zabezpečuje vývojové prostredie, čím pomáha chrániť softvér bez zdržania samotného vývoja.

Vedel si, že...

… SSDLC model možno využiť ako prostriedok strategickej metodológie, ktorá zaistí vývoj bezpečného produktu. Vyhodnotenie bezpečnostných požiadaviek od zákazníka a prípravu plánu bezpečnosti majú na starosti bezpečnostní experti.

Poď programovať do msg life!

Ak teda hľadáš efektívny a overený spôsob, ako vytvoriť kvalitný softvér a zabezpečiť jeho bezproblémový a systematický vývoj, SDLC model bude pre teba a tvoj tím tou správnou voľbou. V prípade, že chceš svoje programátorské skills posunúť na vyšší level ako je programovanie pre začiatočníkov, u nás v msg life Slovakia máme dvere otvorené pre každého. Uplatnenie tak nájde Java vývojár junior aj skúsený Java programátor senior.

Za odplatu ťa čaká nadštandardný plat programátora, možnosť kariérneho rastu a zaujímavé firemné benefity. Pridaj sa do nášho developerského tímu a čerpaj výhody, ktoré so sebou prináša práca programátora. Pozri si voľné pracovné miesta, pošli nám svoje CV a staň sa súčasťou poprednej IT spoločnosti.

Daj nám o sebe vedieť