Právne informácie

msg life Slovakia s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava

Prevádzkareň:
msg life Slovakia s.r.o.
Werferova 1
040 11 Košice

Prevádzkareň:
msg life Slovakia s.r.o.
Priemyselná 2
010 01 Žilina

Telefón:      +421 2 322 21 270
E-mail:        info.sk@msg-life.com
Internet:     www.msg-life.sk
www.msg-life.com
www.msg.group/en

Zapísaná v obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 22942/B.

Zastúpená konateľmi Milan Patassy a Robert Hess.

IČO:           35800780
DIČ:           2020223755
IBAN:        SK30 1111 0000 0010 0951 0001
BIC:           UNCRSKBX

Autorské práva

© 2020 msg life Slovakia

Všetky práva vyhradené. Všetok obsah na stránkach msg life Slovakia, vrátane obrázkov a rozloženia, je chránený autorskými právami. Kopírovanie informácií, údajov, obrázkov atď. a najmä komerčné použitie textov, častí textu alebo obrázkov nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu msg life Slovakia. Obsah stránok msg life Slovakia vrátane orámovania, priamych odkazov a pod. sa nesmie meniť ani rozširovať.

Zrieknutie sa zodpovednosti a záruka

msg life Slovakia podrobne kontroluje informácie zverejňované na internete a neustále ich aktualizuje. Napriek tomu nie je možné zaručiť úplnú bezchybnosť celého obsahu. Z tohto dôvodu msg life Slovakia nepreberá žiadnu zodpovednosť a nedáva žiadne záruky na úplnosť, presnosť a aktuálnosť zverejnených údajov a informácií. msg life Slovakia nepreberá žiadnu zodpovednosť a nedáva  žiadne záruky na vyhlásenia o budúcom vývoji, pretože sú založené na presvedčení a odhadoch manažmentu msg life Slovakia a ako také v sebe nesú riziká a pochybnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti a záruk sa vzťahuje aj na všetky webové odkazy, ktoré sa priamo alebo nepriamo nachádzajú na stránkach msg life Slovakia. msg life Slovakia nezodpovedá za obsah týchto webových stránok.

msg life Slovakia si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť zverejnené informácie bez predchádzajúceho oznámenia.

Upozornenie

Všade, kde sme použili mužský rod ako univerzálnu gramatickú formu, tak robíme výlučne s ohľadom na čitateľnosť textu. Vždy sú mienené obe pohlavia.

Daj nám o sebe vedieť