Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti msg life Slovakia s.r.o. a msg life ag

Ďakujeme vám za návštevu tejto stránky a prejavený záujem o spoločnosť msg life Slovakia s.r.o. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás tak dôležitá, ako poskytovanie čo najlepších komplexných služieb našim zákazníkom.

Vlastníkom domény www.msgprogramator.sk je spoločnosť msg life Slovakia s.r.o., dcérska spoločnosť msg life central europe gmbh, ktorej vlastníkom je spoločnosť msg life ag („ďalej len „msg life“). Tieto zásady ochrany osobných údajov podrobne uvádzajú, aké činnosti vykonáva msg life počas vašej návštevy na stránke, aké informácie môže msg life zhromažďovať v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a v akom formáte ich spracúva.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, ďalej tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a § 79), zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi.

Vaše údaje poskytujeme aj spoločnosti msg life podľa čl.6, ods.1, písm.b v zmysle GDPR, ak je ich spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy, ako dotknutá osoba. To platí aj pre spracovanie údajov, ktoré je nevyhnutné vykonať pred uzavretím zmluvy. Údaje poskytované spoločnosti msg life sú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a aj v súlade s Federálnym zákonom o ochrane osobných údajov Nemeckej spolkovej republiky („BDSG“) a Slovenskej republiky(“SR”).

Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke s cieľom informovať vás o údajoch, ktoré msg life spracúva. Nižšie sú uvedené hlavné kategórie informácií o ochrane osobných údajov.

I. Názov a adresa prevádzkovateľov

Prevádzkovateľmi zodpovednými za zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov v súlade s GDPR a zákonmi BDSG vo vzťahu k vašim osobným údajom, ktoré na tejto stránke uvádzate sú:

msg life Slovakia s.r.o.

Sídlo firmy:

Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 (0)2 322 21 270

Email: info.sk@msg-life.com

msg life ag

Sídlo firmy:

Humboldtstrasse 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko

Tel.: +49 (0)711 949 580, Fax: +49 (0)711 949 5849

Email: info@msg-life.com

Ak chcete v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov vzniesť všeobecnú alebo konkrétnu námietku voči zhromažďovaniu, spracovaniu alebo použitiu vašich osobných údajov, môžete ju zaslať na vyššie uvedené adresy e-mailom, faxom alebo poštou.

II. Koordinátor a zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Spoločnosť msg life Slovakia s.r.o. nie je v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov povinná ustanoviť zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Kontaktná osoba v súvislosti s ochranou osobných údajov (tzv. koordinátor pre ochranu osobných údajov) je:

msg life Slovakia s.r.o.

Koordinátor pre ochranu osobných údajov:

Ing. Lucia Pozemková

Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: info.sk@msg-life.com

msg life ag

Osoba zodpovedná za ochranu údajov:

Claus Bauer

Humboldtstrasse 35, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko

E-mail: privacy@msg-life.com

III. Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov

Prečo používame osobné údaje

Našu stránku, produkty a služby neustále vylepšujeme a zatraktívňujeme. Obsah stránky môžeme optimalizovať podľa vašich požiadaviek iba vtedy, ak vieme, ktoré časti navštevujete najčastejšie a na ktorých častiach strávite najviac času. Ak nám zveríte svoje osobné údaje, použijeme ich na technickú administráciu stránky, riadenie styku so zákazníkmi, prieskumy produktov a marketing. Čím lepšie porozumieme vašim želaniam, tým rýchlejšie nájdete informácie na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje používame tiež za účelom založenia predzmluvných vzťahov.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

V tejto časti popisujeme zhromažďovanie osobných údajov pri používaní tejto stránky. Osobné údaje sú údaje, ktoré k vám možno osobne priradiť. Napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa a používateľské návyky.

Ak na tejto stránke narazíte na výzvu na zadanie osobných údajov (napr. vášho mena, adresy alebo telefónneho čísla), podlieha takéto spracovanie osobitným podmienkam, s ktorými sa oboznámite prostredníctvom nižšie uvedenej formulácie:

„Súhlasím so zhromažďovaním, spracovaním a použitím svojich osobných údajov napr. na účely registrácie, kontaktného formulára, prieskumu, súťaže, žiadostí o zverejnenie, prihlásenia na odber noviniek, plnenia zmluvy, zlepšovania vzťahov so zákazníkmi a propagačných akcií. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na adresu msg life Slovakia s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.“

Okrem vami poskytnutých údajov používame aj údaje získané na základe vášho používania stránky s cieľom čo najrýchlejšie vás naviesť k informáciám, ktoré by vás mohli zaujímať a tiež s cieľom neustále zlepšovať našu stránku.

Pri návšteve našej stránky zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré na náš server odosiela váš prehliadač. Ak chcete používať našu stránku, zhromažďujeme údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na zobrazovanie stránky a zabezpečenie jej stability a bezpečnosti. Zhromažďujú sa tieto údaje:

 • IP adresa používateľa,
 • čas a dátum žiadosti o registráciu,
 • obsah žiadosti (konkrétna stránka),
 • objem dát a každá zobrazená stránka,
 • zdroj žiadosti,
 • typ prehliadača,
 • operačný systém používateľa,
 • jazyk a verzia prehliadača,
 • webové stránky, z ktorých systém používateľa získal prístup na našu webovú stránku,
 • webové stránky, ku ktorým systém používateľa pristupuje prostredníctvom našej webovej stránky.

 

Tieto údaje sa zhromažďujú v protokolových súboroch na našom serveri.

V prípade, ak sa rozhodnete reagovať na pracovnú ponuku zaslaním vášho životopisu cez formulár na tejto stránke, zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje za účelom založenia predzmluvných vzťahov v rozsahu vášho životopisu počas výberového konania, ktorého sa zúčastňujete, a to najmä:

 • meno a priezvisko,
 • titul,
 • dátum narodenia,
 • adresa bydliska,
 • e-mail, telefónne číslo,
 • dosiahnuté vzdelanie,
 • a pod.

 

Iné osobné údaje uchovávame, iba ak nám ich poskytnete napr. na účely registrácie; kontaktného formulára; prieskumu; súťaže; žiadosti o zverejnenie; odberu noviniek; plnenia zmluvy; získavania, prieskumu a informovania potenciálnych zákazníkov. V týchto prípadoch sa tak deje iba v rozsahu, ktorý umožňuje vami udelený súhlas a v súlade s príslušnými zákonnými predpismi. Údaje sa vkladajú do formulára, šifrujú a odosielajú sa k nám. Údaje následne uchovávame v súlade s platnou legislatívou a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

V rámci odosielania sa od vás bude vyžadovať súhlas so spracovaním osobných údajov a budete odkázaný na tieto zásady ochrany osobných údajov. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adresy. V tomto prípade uložíme osobné údaje používateľa odoslané e-mailom.

Právny základ spracovania osobných údajov

Ak pre spracovanie vašich osobných údajov žiadame váš súhlas, slúži ako právny základ Ak pre spracovanie vašich osobných údajov žiadame váš súhlas, slúži ako právny základ Článok 6, odsek 1, písmeno (a) podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Článok 6, odsek 1, písmeno (b) podľa GDPR slúži ako právny základ na spracovanie osobných údajov, ak je toto spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Toto platí aj na spracovanie údajov, ktoré je potrebné v rámci predzmluvných vzťahov.

Článok 6, odsek 1, písmeno (c) GDPR slúži ako právny základ na spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa od našej spoločnosti vyžaduje.

Okrem toho spracúvame osobné údaje na účely našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov tretích strán v súlade s Článkom 6, odsek 1, písmenom (f) podľa GDPR. Medzi oprávnené záujmy patrí zabezpečovanie funkčnosti našich IT systémov, propagácia našich produktov a služieb, alebo produktov a služieb tretích strán a právne potrebná dokumentácia pre obchodné kontakty.

Ak vaše osobné údaje spracúvame za účelom založenia predzmluvných vzťahov, právnym základom spracovania vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) podľa GDPR. V zmysle uvedeného na spracovanie vašich osobných údajov nie je potrebný váš súhlas.

Poskytnutie vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Bez toho, aby prevádzkovateľ mal k dispozícii vaše osobné údaje, nemôže s vami vstúpiť do predzmluvných vzťahov.

Ak by však vami zaslané podklady obsahovali aj osobitné kategórie osobných údajov a prevádzkovateľ bude mať záujem ich spracúvať, bude ich za vyššie uvedeným účelom spracúvať iba na základe vášho výslovného dobrovoľného súhlasu bez výhrad s ich spracovaním, pričom právnym základom spracovania týchto vašich osobných údajov by bolo ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) podľa GDPR, pokiaľ sa na ne nevzťahuje výnimka podľa článku 9 ods. 2 písm. b) podľa GDPR.

Poskytnutie vašich osobných údajov, na ktorých spracovanie od vás žiadame súhlas, nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a nie ste povinný nám tieto osobné údaje poskytnúť. Zároveň ste oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Účely spracovania:

 • Dočasné uloženie IP adresy v systéme je nevyhnutné na odoslanie webovej stránky do počítača používateľa. Na tento účel musí ostať IP adresa používateľa uložená počas trvania relácie. IP adresa je potrebná na diagnostiku problémov, správu webovej stránky a demografické informácie.
 • Zaznamenané údaje sa používajú výhradne na účely zabezpečenia údajov, predovšetkým na štatistické vyhodnocovanie a ochranu proti pokusom o získanie neoprávneného prístupu na náš server.
 • Ak nám poskytnete ďalšie osobné údaje, napríklad na účely registrácie; kontaktného formulára; prieskumu; súťaže; žiadosti o zverejnenie; odberu noviniek; plnenia zmluvy; získavania, prieskumu a informovania potenciálnych zákazníkov, použijeme ich na riadenie styku so zákazníkmi, a v prípade potreby na spracovanie a vyrovnanie akýchkoľvek transakcií v konkrétnom požadovanom rozsahu.
 • Ak dotknutá osoba kontaktuje spoločnosť patriacu do skupiny spoločností msg life so žiadosťou o informácie (napr. žiadosťou, aby sa jej informácie zaslali cez webovú stránku), spracovanie údajov je prípustné za účelom vyhovenia tejto žiadosti. Osobné údaje sa môžu spracovať na propagačné účely alebo na prieskum trhu a mienky, ak je to v súlade s účelom, na ktorý boli údaje pôvodne zhromaždené.
 • Ak nás dotknutá osoba kontaktuje e-mailom, spracovanie osobných údajov sa zakladá na nevyhnutnom oprávnenom záujme na spracovaní údajov.
 • Iné osobné údaje spracované počas odosielania slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov.
 • Založenie predzmluvných vzťahov.
 • Vedenie v databáze uchádzačov o zamestnanie (po skončení výberového konania na pozíciu, na ktorú dotknutá osoba reagovala).

Vymazanie údajov a doba uchovávania

Vaše osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú len čo sa dosiahne účel, na ktorý boli uložené. Údaje je možné uchovávať nad rámec tohto bodu, iba ak to umožňuje európska alebo národná právna úprava v európskych predpisoch, zákonoch alebo iných nariadeniach, ktorým podlieha prevádzkovateľ. Údaje budú po uplynutí týchto zákonných úložných lehôt vymazané alebo zablokované, okrem prípadov, kedy je ďalšie uchovávanie údajov potrebné na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

Ak sú údaje uložené v protokolových súboroch, vymažú sa najneskôr do siedmich (7) dní. Údaje je možné uchovávať dlhšiu dobu. V takom prípade sa IP adresy používateľa odstránia alebo anonymizujú tak, aby sa tým zabránilo ich priradeniu k navštevujúcim klientom.

Vaše osobné údaje zlikvidujeme v súlade s platným právom najneskôr do 3 mesiacov po skončení výberového konania, ktorého ste sa zúčastnili. Ak by sme mali záujem vaše osobné údaje ďalej spracovať pre účely ďalších výberových konaní na pracovné pozície v našej spoločnosti, vopred by sme si vyžiadali váš výslovný informovaný súhlas.

Právo na odvolanie súhlasu, vznesenie námietky a vymazazanie osobných údajov

Zhromažďovanie údajov za účelom sprístupnenia webovej stránky a uchovávanie údajov v protokolových súboroch je nevyhnutné na fungovanie stránky. Používateľ preto nemá právo vzniesť námietku.

Používateľ má však právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nás používateľ kontaktuje prostredníctvom e-mailu, má právo kedykoľvek namietať voči uchovávaniu svojich osobných údajov. Ak si želáte odvolať svoj súhlas alebo upraviť svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli na účely korešpondencie, registrácie atď., prosíme pošlite e-mail na info.sk@msg-life.com.

Opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za účelom založenia predzmluvných vzťahov a námietky proti ich spracovaniu môžete kedykoľvek žiadať zaslaním e-mailu na adresu info.sk@msg-life.com. Rovnako tu môžete žiadať viac informácií k ochrane osobných údajov alebo sem doručiť odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. V takom prípade budú všetky uložené osobné údaje vymazané.

IV. Práva dotknutej osoby

Pri spracovaní vašich osobných údajov ste v zmysle GDPR považovaní za dotknutú osobu a voči prevádzkovateľovi máte tieto práva:

Právo na informácie

Máte právo na bezplatné vyžiadanie si informácií o rozsahu, pôvode a príjemcoch uložených údajov a účele, na ktoré boli uložené.

 • Ak sa osobné údaje odoslali tretím stranám, musia byť poskytnuté aj informácie o totožnosti alebo kategórii príjemcu.
 • Dotknutá osoba môže namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov na reklamné účely a na účely prieskumu trhu a mienky. Údaje určené na tieto účely sa musia vymazať.

Právo na opravu

Máte právo žiadať od prevádzkovateľa opravu a/alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný údaje bezodkladne opraviť.

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo žiadať od prevádzkovateľa bezodkladné vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný tak bezodkladne urobiť, ak platí niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané.
 • Odvoláte svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa Článku 6, odseku 1, písmena (a) podľa GDPR, alebo Článku 9, odseku 2, písmena (a) GDPR a na spracovanie údajov neexistujú žiadne ďalšie zákonné dôvody.
 • Vznesiete námietku voči spracovaniu údajov podľa Článku 21, odseku 1 podľa GDPR a neexistujú žiadne nadradené právne dôvody na spracovanie, alebo vznesiete námietku voči spracovaniu údajov podľa Článku 21, odseku 2 podľa GDPR.
 • Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne.
 • Osobné údaje musia byť vymazané v zmysle zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenou v Článku 8, odseku 1 podľa GDPR.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo dostať svoje osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať

Na základe vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov na základe Článku 6, odseku 1, písmen (a) alebo (f) podľa GDPR, vrátane námietok voči profilovaniu na základe uvedených ustanovení.

Prevádzkovateľ nesmie naďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukáže presvedčivé zákonné dôvody na ich spracovanie, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na stanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo na mieste údajného priestupku, ak ste nadobudli presvedčenie, že spracovanie vašich osobných údajov nie je v súlade s GDPR. Týmto nie sú dotknuté žiadne ďalšie správne a súdne opravné prostriedky.

Dozorný orgán, ktorému bola podaná sťažnosť, je povinný informovať sťažovateľa o priebehu a výsledku sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku v zmysle Článku 78 podľa GDPR.

V. Používanie súborov cookies

Popis a rozsah zhromažďovania údajov

Tento web používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom webového prehliadača ukladajú do zariadenia používateľa. Tento súbor obsahuje jedinečný reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opakovanej návšteve stránky. Súbory cookies nedokážu spúšťať programy alebo dostať do vášho počítača vírusy.

Súbory cookies používame, aby sme našu stránku používateľsky spríjemnili. Niektoré prvky našej webovej stránky vyžadujú, aby bol prehliadač návštevníka identifikovateľný aj po zmene podstránky.

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a uchováva informácie v protokolových súboroch servera, ktoré nám automaticky odosiela váš prehliadač. Tieto informácie obsahujú:

 • typ a verziu prehliadača,
 • operačný systém,
 • URL sprostredkovateľa,
 • názov hostiteľa pripájajúceho sa počítača,
 • čas a dátum požiadavky na server,
 • vašu IP adresu.

 

Tieto údaje nie je možné priradiť jednotlivým osobám. Tieto údaje sa nezlučujú s inými zdrojmi údajov. Vyhradzujeme si právo následne preskúmať tieto údaje v prípade, že máme konkrétne podozrenia nezákonného použitia. Tieto údaje sa nezlučujú s inými zdrojmi údajov.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies, môžete ich povoliť iba v jednotlivých prípadoch, prijať cookies v určitých situáciách alebo úplne zakázať ich používanie či zvoliť si možnosť automaticky ich vymazať pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže zabrániť správnemu fungovaniu niektorých systémov webovej stránky.

Právny základ spracovania osobných údajov

Ako právny základ na spracovanie osobných údajov zhromaždených pomocou súborov cookies slúži Článok 6, odsek 1, písmeno (f) podľa GDPR. Ukladanie súborov cookies predstavuje náš oprávnený záujem s cieľom optimalizovať poskytovanie našich služieb bez technických porúch.

Účely spracovania osobných údajov

Technicky nutné súbory cookies sa používajú na zjednodušenie používania stránky pre používateľa. Niektoré funkcie stránky nie je možné poskytovať bez súborov cookies. Vyžadujú, aby bol prehliadač identifikovateľný aj po zmene podstránky.

Osobné údaje používateľa zhromaždené pomocou technicky nutných súborov cookies sa nepoužívajú pri vytváraní nového profilu používateľa.
Naším oprávneným záujmom je aj spracovanie osobných údajov na účely podľa Článku 6, odseku 1, písmena (f) podľa GDPR.

Doba uchovávania

Súbory cookies sú uložené na počítači používateľa a odtiaľ sa odosielajú na našu webovú stránku. Ako používateľ tak môžete mať plnú kontrolu nad použitím súborov cookies. Môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby ste deaktivovali alebo obmedzili prenos súborov cookies.

Práva na vznesenie námietky a výmaz súborov cookies

Súbory cookies, ktoré sa nachádzajú vo vašom počítači, môžu byť kedykoľvek vymazané, a to aj automatizovane. Ak deaktivujete súbory cookies pre našu stránku, môže to mať za následok, že niektoré funkcie stránky nebudú plnohodnotne fungovať.

Nastavenia súborov cookies

Zoznam súborov cookies

Cookie je malý dátový balík (textový súbor), ktorý váš prehliadač uloží do vášho zariadenia, keď dostane pokyn od vami navštívenej webovej stránky, aby si „zapamätal“ informácie o vás, ako sú napríklad vaše jazykové nastavenia alebo prihlasovacie údaje. Tieto súbory cookies nastavujeme my a označujú sa ako súbory cookies prvej strany. Používame tiež súbory cookies tretích strán, ktoré pochádzajú z inej domény ako je webová stránka, ktorú ste navštívili. Tieto cookies používame na podporu našich reklamných a marketingových aktivít. Cookies a ďalšie technológie sledovania používame najmä na nasledujúce účely.

Funkčné cookies

Tieto súbory cookie umožňujú webovej stránke poskytovať vylepšené funkcie a prispôsobenie. Môžeme ich nastaviť my alebo poskytovatelia tretích strán, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky tieto služby nemusia fungovať správne.

Nevyhnutné súbory cookies

Tieto cookies vám umožňujú pohybovať sa po našom webovom sídle a používať funkcie tak, akosi želáte. Bez týchto cookies by nebolo možné poskytnúť základné služby, napr. uloženie predchádzajúcich akcií, ako je voľba nastavenia súborov cookies. Používajú sa iba pri návšteve nášho webového sídla a zvyčajne sa vymažú po zatvorení vášho prehliadača. Používajú sa tiež na vyvolanie optimalizovaného zobrazenia webových stránok pri prístupe z mobilného zariadenia, aby sa zbytočne nevyčerpával objem vašich dát. Cookies tiež uľahčujú prechod stránok z http na https tak, aby bola zaručená bezpečnosť prenášaných údajov.

Umiestnenie Názov cookie
https://msg-life.sk/
_dc_gtm_UA-xxxxxxxx

Výkonnostné súbory cookies

Výkonnostné súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používatelia komunikujú s našou webovou stránkou. To nám umožňuje zistiť, ktoré stránky boli navštívené a získať úplný obraz o aktivitách používateľov na našom webe. Cookies nezhromažďujú ani neukladajú žiadne informácie, ktoré by mohli priamo súvisieť s vami ako osobou. Zhromaždené informácie sa zvyčajne ďalej spracúvajú v agregovanej podobe. Výkonnostné a štatistické súbory cookies sa používajú výlučne na zlepšenie výkonu webových stránok a na prispôsobenie online zážitku potrebám používateľa. Výkonnostné a štatistické súbory cookies sa z našej strany používajú z dôvodu nášho oprávneného záujmu, aby sme lepšie pochopili správanie používateľov na tejto webovej stránke. Tieto cookies však môžete kedykoľvek deaktivovať pomocou tlačidiel dole alebo nastavení vo vašom prehliadači.

Hosť Názov súboru cookie
https://msg-life.sk/ _ga
https://msg-life.sk/ _gat_UA-
https://msg-life.sk/ _gid

Súbory cookies využívané na cielenie

Súbory cookies využívané na cielene zhromažďujú informácie o správaní používateľa pri surfovaní s cieľom umiestniť reklamy, ktoré by ho mohli zaujímať. Zaznamenáva sa pritom napr. kedy používatelia naposledy navštívili webovú stránku a aké činnosti na nej robili. Pomocou týchto informácií sa vytvorí záujmový profil, aby bolo možné umiestniť príslušné reklamy pre používateľov aj na iných webových stránkach. Ďalšou výhodou týchto súborov cookies je, že informácie, ktoré zhromažďujú, môžu byť použité na obmedzenie počtu reklám a na zabránenie ich nadmerného výskytu. Cookies nezhromažďujú ani neukladajú žiadne informácie, ktoré by mohli priamo súvisieť s vami ako osobou.

Hosť
Názov súboru cookie
google.com
_GRECAPTCHA
youtube.com
VISITOR_INFO1_LIVE
linkedin.com lidc
youtube.com YSC
youtube.com CONSENT
linkedin.com lang
linkedin.com
UserMatchHistory
facebook.com
 
linkedin.com bcookie
c.bing.com SRM_B
ads.linkedin.com lang
linkedin.com
AnalyticsSyncHistory
linkedin.com bscookie
linkedin.com li_gc

Ostatné Cookies

Hosť
Názov súboru cookie
msg-life.sk
cookielawinfo-checkbox-necessary
msg-life.sk
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
msg-life.sk _clck
msg-life.sk gtm_ip
msg-life.sk _clsk
Hosť (Tretia strana)
Názov súboru cookie
api.ipify.org gtm_ip
clarity.ms MUID
c.clarity.ms ANONCHK
www.clarity.ms CLID
c.clarity.ms SM

VI. Online žiadosti

Ak svoju žiadosť o zamestnanie odošlete prostredníctvom online formulára, všetky poskytnuté údaje sa uložia do nášho systému správy žiadateľov. Spoločnosť msg life ag tieto údaje neposkytuje tretím stranám mimo skupiny spoločností msg life.

Viac informácii o online žiadostiach nájdete v zásadách ochrany súkromia pre systém správy žiadateľov, ktoré sa zobrazujú pri formulári počas podávania žiadosti.

VII. Používanie Google Analytics

Používame Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Google Analytics využíva tzv. „Cookies“. Súbory cookies sú textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu použitia našej webovej stránky.

Nie je vylúčené, že zhromaždené informácie sa môžu odosielať a ukladať na server Google v tretej krajine, najmä na server materskej spoločnosti Google, Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, USA. Google LLC je certifikovaná podľa Štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA (hľadajte „Google na https://www.privacyshield.gov/list). Štít ochrany osobných údajov je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA s cieľom zabezpečiť dodržiavanie európskych štandardov ochrany súkromia v USA.

Na tejto stránke je aktívna funkcia anonymizácie IP. Pred uložením Google vašu IP adresu skráti; toto sa vykoná pre všetky členské krajiny EÚ a ostatné krajiny, na ktoré sa vzťahuje dohoda o Európskom hospodárskom priestore. Vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA odošle celá IP adresa a skráti sa tam.

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google využije uvedené informácie na analýzu vášho používania stránky, zostavenie správ o aktivite na stránke a poskytovanie iných služieb súvisiacich s používaním stránky a internetu pre prevádzkovateľa stránky. V tomto prípade je na základe spracovaných údajov možné vytvoriť pseudonymizované používateľské účty. IP adresa, ktorá sa odošle z vášho prehliadača a skráti pomocou Google Analytics, sa nekombinuje s ostatnými údajmi Google.

Ukladanie súborov cookies môžete zakázať pomocou príslušného nastavenia vášho prehliadača. Zakázanie používania súborov cookies na našej stránke môže mať za následok, že nebudete mať plný prístup ku všetkým funkciám na stránke.

Ak chcete zakázať spoločnosti Google zhromažďovať údaje o používaní tejto webovej stránky vygenerované súbormi cookies (vrátane vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnite a nainštalujte si tento doplnok prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Analýza používania stránky sa pokladá za oprávnený záujem, ako je uvedené v Článku 6, ods. 1, písmene (f) podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
Viac informácii o využívaní údajov spoločnosťou Google na reklamné účely, možnostiach nastavenia a rozporov nájdete na stránkach spoločnosti Google:

VIII. Online prítomnosť na sociálnych sieťach

Na sociálnych sieťach prevádzkujeme verejne dostupné profily, prostredníctvom ktorých nadväzujeme kontakty s aktívnymi užívateľmi, záujemcami a zákazníkmi, ktorých informujeme o našich službách.

Údaje používateľov sociálnych sietí ako je Facebook alebo Google+ sa môžu spracúvať v tretích krajinách – napríklad v USA. Vymáhanie práv používateľa preto môže byť sťažené. Amerických poskytovateľov certifikovaných podľa Štítu ochrany osobných údajov upovedomujeme o tom, že sú povinní dodržiavať európske štandardy ochrany súkromia.

Ak ste prihlásení na váš účet na sociálnej sieti a navštívite na nej náš profil, prevádzkovateľ sociálne siete môže túto návštevu priradiť k vášmu užívateľskému účtu. Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované aj vtedy, ak nie ste prihlásený, alebo nemáte účet na príslušnej sociálnej sieti. Údaje sa zhromažďujú pomocou súborov cookies uložených vo vašom zariadení, alebo zaznamenaním vašej IP adresy.

Vďaka zhromaždeným údajom môžu prevádzkovatelia sociálnych sietí vytvoriť používateľské profily, v ktorých sú uložené preferencie a záujmy. Za normálnych okolností sa údaje ukladajú na účely prieskumu trhu a reklamy. Týmto spôsobom je možné zobrazovať vám personalizované reklamy v rámci prítomnosti na sociálnych sieťach aj mimo nich.

Ak máte zriadený účet na sociálnej sieti, personalizovaná reklama sa vám môže zobrazovať na všetkých zariadeniach a platformách, na ktorých ste k účtu prihlásený.

Upozorňujeme, že nemôžeme obsiahnuť všetky procesy uskutočňované na sociálnych sieťach. V závislosti od poskytovateľa môžu prevádzkovatelia sociálnych sietí vykonávať ďalšie dodatočné procesy. Pre viac informácií o podmienkach používania a zásadách ochrany súkromia sa obráťte na príslušnú sociálnu sieť.

Právny základ

Naše vystupovanie na sociálnych sieťach zabezpečuje všestrannú prítomnosť na internete. Pokladáme to za oprávnený záujem, ako je uvedené v Článku 6, ods. 1, písmene (f) podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Analýza zo strany sociálnych sietí môže byť postavená na inom právnom základe, ktorý určia prevádzkovatelia sociálnych sietí (napr. dohoda založená na Článku 6. ods. 1, písmene (a), Článku 7 podľa GDPR).

Prevádzkovateľ a vymáhanie práv

Pri návšteve nášho profilu na niektorej zo sociálnych sietí (napr. Facebook) za vykonané spracovanie údajov zodpovedáme my aj prevádzkovateľ sociálnej siete. Svoje práva (zverejnenie, úprava, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietka a sťažnosť) si môžete uplatňovať voči nám a prevádzkovateľovi sociálnej siete (napr. Facebook).
Napriek spoločnej zodpovednosti s prevádzkovateľmi sociálnych sietí upozorňujeme, že nemáme úplný vplyv na spracovanie údajov zo strany sociálnych sietí. Naše možnosti sú obmedzené firemnými zásadami príslušného poskytovateľa.

Doba uchovávania

Údaje, ktoré priamo zhromaždíme prostredníctvom prítomnosti na sociálnych sieťach z našich systémov vymažeme, len čo zanikne účel spracúvania, požiadate o vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo sa účel ukladania stane neplatným. Uložené súbory cookies ostanú uložené vo vašom zariadení, až kým ich nevymažete. Kogentné zákonné ustanovenia, predovšetkým doby uchovania údajov, tým ostávajú nedotknuté.

Nemáme nijaký vplyv na dobu, po ktorú budú prevádzkovatelia sociálnych sietí uchovávať vaše osobné údaje pre vlastné potreby. Pre viac informácií sa obráťte na poskytovateľa príslušnej sociálnej siete (napr. zásady ochrany osobných údajov, viď nižšie).

Podrobnosti o sociálnych sieťach

Instagram/Facebook, stránky, skupiny, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) na základe dohody o vzájomnom spracovaní osobných údajov:

Pravidlá ochrany súkromia:

https://en-gb.facebook.com/about/privacy/

Prispôsobenie reklám:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko):

Pravidlá ochrany súkromia:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Prispôsobenie reklám:

https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA):

Pravidlá ochrany súkromia:

https://twitter.com/en/privacy

Prispôsobenie reklám:ftw

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko):

Pravidlá ochrany súkromia:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Prispôsobenie reklám:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

IX. Používanie doplnkov pre sociálne siete (Plugins)

Naša stránka využíva doplnky pre sociálne siete. Ide o rozšírenia pre Facebook, Twitter, LinkedIn, Mapy Google a YouTube. Prostredníctvom týchto rozšírení sa môžu odosielať údaje, vrátane vašich osobných údajov, ktoré môžu použiť poskytovatelia služieb v USA.

Facebook

Naša stránka využíva doplnky pre sociálnu sieť Facebook, ktoré poskytuje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Doplnky pre Facebook môžete rozpoznať podľa loga Facebook a tlačidla „Páči sa mi to“. Prehľad doplnku pre Facebook je dostupný na tejto adrese: http://developers.facebook.com/docs/plugins

Pri navštívení našej stránky doplnok nadviaže priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook dostane upozornenie, že ste navštívili našu stránku cez svoju IP adresu. Ak ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku a kliknite na tlačidlo „Páči sa mi to“, môžete prepojiť obsah našej stránky so svojim profilom na Facebooku. Vo výsledku bude Facebook môcť priradiť túto návštevu k vášmu užívateľskému účtu.

Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webovej stránky nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov a spôsobe, akým ich Facebook využíva. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia siete Facebook na https://www.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby Facebook priradil návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu, odhláste sa z Facebooku.

Twitter

Naša stránka obsahuje funkcie služby Twitter. Tieto funkcie poskytuje Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používaním siete Twitter a funkcie „Retweet“ sa navštívené stránky priradia k vášmu účtu na sieti Twitter a budú viditeľné pre ostatných používateľov. Údaje sa v tomto kontexte odosielajú aj sieti Twitter.

Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webovej stránky nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov a spôsobe, akým ich Twitter využíva. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia siete Twitter na http://twitter.com/privacy.

Nastavenia súkromia môžete zmeniť v menu nastavení účtu siete Twitter na http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn

Naša webová stránka využíva funkcie siete LinkedIn. Ich poskytovateľom je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pri navštívení našej stránky s doplnkami pre sieť LinkedIn sa nadviaže priame spojenie so servermi siete LinkedIn. LinkedIn dostane upozornenie, že ste navštívili našu stránku cez svoju IP adresu. Ak ste prihlásený do svojho účtu na LinkedIn a kliknite na tlačidlo „Odporučiť“, LinkedIn bude môcť priradiť túto návštevu k vášmu užívateľskému účtu.

Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webovej stránky nemáme žiadnu vedomosť o obsahu prenášaných údajov a spôsobe, akým ich LinkedIn využíva.
Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany súkromia siete LinkedIn na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Mapy Google

Mapy Google na našej stránke využívame na vizualizáciu geografických informácií a tvorbu pokynov. Mapy Google je kartografická služba prevádzkovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“).

Počas používania Máp Google bude spoločnosť Google zhromažďovať informácie o vašom používaní funkcií Máp Google, vrátane Vašej IP adresy. Nie je vylúčené, že zhromaždené informácie sa môžu odosielať a ukladať na server Google v tretej krajine, najmä na server materskej spoločnosti Google, Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, USA.

Google LLC je certifikovaná podľa Štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA (hľadajte „Google na https://www.privacyshield.gov/list). Štít ochrany osobných údajov je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA s cieľom zabezpečiť dodržiavanie európskych štandardov ochrany súkromia v USA.

Ak ste prihlásený do svojho účtu Google, Google môže pridať spracované údaje k vášmu účtu a narábať s nimi ako s vašimi osobnými údajmi. Závisí to od nastavení vášho účtu (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en).

Deaktivovaním JavaScriptu vo vašom prehliadači máte možnosť zakázať službe Mapy Google odosielať údaje spoločnosti Google. Upozorňujeme, že v takom prípade nebude možné zobrazovať mapy.
Možnosť zobrazovania sa pokladá za oprávnený záujem podľa Článku 6, ods. 1. písmena (f) podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Viac informácií o podmienkach používania a spracovaní údajov nájdete v zásadách spoločnosti Google o ochrane súkromia na:
https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps/ (Podmienky používania Máp Google),
https://policies.google.com/privacy?hl=en (Zásady spoločnosti Google o ochrane súkromia).

YouTube

Do našej webovej stránky sú vložené videá z YouTube. Prevádzkovateľom príslušných doplnkov je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Naša stránka najprv zobrazí iba náhľad bez spojenia s YouTube. Po kliknutí na náhľad sa nadviaže spojenie s YouTube a na servery YouTube sa odošle vaša IP adresa. Služba YouTube bude informovaná o tom, že ste našu stránku navštívili z vašej IP adresy. Informácie o týchto údajoch a ich použití nedostávame.

YouTube LCC je dcérskou spoločnosťou Google LCC so sídlom na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, USA a je certifikovaná podľa Štítu ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA (vyhľadajte “Google” na https://www.privacyshield.gov/list). Štít ochrany osobných údajov je dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a USA s cieľom zabezpečiť dodržiavanie európskych štandardov ochrany súkromia v USA.

Ak ste prihlásený do svojho účtu Google alebo YouTube, Google môže pridať spracované údaje k vášmu účtu a narábať s nimi ako s vašimi osobnými údajmi. Závisí to od nastavení vášho účtu (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en).

Videá z YouTube umiestňujeme na našej webovej stránke preto, aby ste ich mohli sledovať priamo. Integráciou externých videí odľahčujeme naše servery a môžeme tak využiť uvoľnené zdroje pre iné účely, kde to pomôže zvýšiť stabilitu našich serverov. Pokladáme to za oprávnený záujem, ako je uvedené v Článku 6, ods. 1, písmene (f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=en

X. Kde sú spracované moje údaje?

Vaše údaje sa spracúvajú na Slovensku a v Nemecku. Údaje sa spracúvajú aj v iných európskych a tretích krajinách v rozsahu, akom to umožňuje zákon.

XI. Ako sú moje údaje zabezpečené?

Na ochranu vašich údajov pred napadnutím a zneužitím prijala spoločnosť msg life rozsiahle technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia v súlade s európskou legislatívou.

XII. Príjemcovia a prenos osobných údajov

Na prenos osobných údajov príjemcom mimo skupiny spoločností msg life sa vzťahujú Podmienky prípustnosti spracúvania osobných údajov.

Príjemca údajov (sprostredkovateľ) je zmluvou o spracúvaní osobných údajov zaviazaný údaje spracúvať iba na uvedené účely a spracúvať ich v súlade s pokynmi skupiny spoločností msg life.

Ak spoločnosti msg life Slovakia s.r.o. zašlete svoje osobné údaje v online dotazníku, budú prenášané príjemcovi – spoločnosti msg life ag, ktorá centralizovane spracúva osobné údaje na svojich interných serveroch pre celú skupinu spoločností msg life.

Ak sa osobné údaje odosielajú zo spoločnosti so sídlom v EHP do spoločnosti so sídlom mimo EHP (tretej krajiny), je prijímajúca spoločnosť povinná spolupracovať pri všetkých požiadavkách zo strany dozorných orgánov odosielajúcej spoločnosti a dodržiavať výstupy dozorného orgánu týkajúce sa odosielaných údajov. Tie isté príslušné ustanovenia platia aj pre prenos údajov zo spoločností so sídlom v iných krajinách. Ak sa spoločnosti zúčastňujú na medzinárodnom certifikačnom systéme pre záväzné predpisy o ochrane údajov, musia zabezpečiť súčinnosť s certifikačnými orgánmi podľa pravidiel systému.

Pri cezhraničnom spracovaní údajov musia byť splnené národné požiadavky všetkých zúčastnených strán o prenose osobných údajov. Osobné údaje je možné preniesť z EÚ a EHP do tretej krajiny, iba ak sú splnené konkrétne požiadavky GDPR o prenose údajov do tretích krajín a spracovanie osobných údajov je zákonné. Príklady vhodných nástrojov sú:

Dohoda o štandardných zmluvných doložkách EÚ o spracúvaní údajov v tretích krajinách so sprostredkovateľom a všetkými subdodávateľmi.

Účasť sprostredkovateľa v certifikačnom systéme uznanom EÚ a navrhnutom tak, aby zabezpečil dostatočnú úroveň ochrany údajov.
Prijatie záväzných vnútropodnikových pravidiel sprostredkovateľa na zabezpečenie dostatočnej úrovne ochrany osobných údajov zo strany dozorných orgánov zodpovedných za ochranu údajov.

XIII. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Spoločnosť msg life v súvislosti s vašimi osobnými údajmi nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Posledná aktualizácia: 5 Marec 2019

Daj nám o sebe vedieť